Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt aan de algeman verkoopsvoorwaarden in onze bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
 2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts mits onze schriftelijke aanvaarding.
  In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd vn de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en winstderving.
 3. De goederen worden geleverd, zoals mindeling overeengekomen of bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Indien de koper de goederen moeten afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarbon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico. Indien de goederen door gebreke aan afhaling, tekenen zouden vertonen van verderf, zal de koper de totaliteit van de gefactuureerde goederen dienen te betalen.
  Vertragingen in hoofde van de verkoper kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens de verkoper.
 4. De koper hoort de goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen en na te zien. geen klachten worden meer aanvaard na de levering. De koper kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.
 5. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, instresten, en eventuele gerechtskosten. Levering geschiedt op risico van de koper.
 6. Al onze rekeningen zijn betaalbaar, behoudenrs andere betalingsdatum vermeld op de factuur.
  Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.
  In geval van vertraging in de betalingzal van rechtwege en zonder ingebrekestelling een intrest verchuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldag.
  Daarenboven zal bij niet-betaling naast deze intresten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verchuldigd bedrag worden vermeerderd met 10% met een minimum bedrag van €38 ten titel van forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling, dit onverminderd intresten en (gerechts)kosten.
  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.
  Onverminderd hetgeen bepaald in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur geprosteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.
 7. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangenane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn in verband met de invordering langs gerechtelijk weg, zullen ten laste van de koper worden verhaald.
 8. Op de koop-verkoop is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Koophandel te Brussel bevoegd.
  Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zullen ten laste van de koper worden verhaald.